An Scoil - The School

 

Oíche Oscailte Fíorúil - Virtual Open Night

Bunaíodh Scoil Mhuire i 1974. Is Scoil Phobail faoi scáth Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí í a dhéanann soláthar ar dhaltaí na habhantrachta.  Is i gceantar Gaeltachta atá Scoil Mhuire agus cuirtear gach seirbhís ar fáil tré Ghaeilge. Tá páirt á ghlacadh ag Scoil Mhuire sa Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta.

Scoil Mhuire was established in 1974.  It is a Community College under the patronage of Cork Education & Training Board which provides a service to all students in the Catchment Area.  Scoil Mhuire is participating in the Gaeltacht School Recognition Scheme and as such all school services are provided through the medium of Irish.  

 

'Sí an Ghaeilge teanga labhartha na scoile agus cothaítear traidisiúin na Gaeltachta tré Dhrámaíocht, Dhíospóireacht, Cheoil agus Amhránaíocht.

Irish is the medium of communication in the school and Gaeltacht traditions are fostered through drama, debate, traditional music and singing classes. 

Tabharfar gach cabhair do dhaltaí leis an nGaeilge más gá.

Students in the catchment who do not have a Gaeltacht background will be given additional help with Gaeilge as required.

 

 

Manna agus Suaitheantas na Scoile

'Céim ar Chéim'

Cuireadh an íomhá agus an manna le chéile agus baint ag pobal na scoile, idir dhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí lena dearadh.

Tá an manna ‘Céim ar Chéim’ an-oiriúnach mar go mbímíd ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh le daltaí anseo sa scoil agus nach dtagann an rachmais in aon chéim amháin. 

An íomhá lárnach sa suaitheantas ná an droichead lindéar atá anseo go háitiúil céimeannaa luíonn leis na bliantascoile atá againn anseo i Scoil Mhuire chomh maith leis an aistear ón mBunscoil go dtí an tríú leibhéal agus an saol mór.

I gcroílár an íomhá tá an Cros Cheilteach a sheasann don gCríostaíocht maraon leis an dtraidisiún Ghaelach.

Ar chlé tá an dearcán a chiallaíonn an síol a chur ag súil leis an bhfás. In aice leis sin tá an leabhar a léiríonn an léann agus an foghlaim acadúil sa scoil.

Ar dheis tá an liathróid peile toisc go bhfuil an spórt chomh tábhachtach do phobal na scoile.

Ar deireadh, ar dheis ar fad, tá’n ‘Croí agus Croitheadh Lámh’ a léiríonn an cáirdeas agus meas atá eadrainn go léir i bPobal na Scoile anseo.

An Cleachtadh Athchóirithe sa Scoil - We are a 'Restorative Practices School' 

Dírítear ar chaidreamh, ní ar rialacha. Ar réiteach, ní ar phíonós.

We focus on relationships, not rules. On solutions, not punishment.

   

Tá an Cleachtadh Athchóirithe bunaithe go príomhadh ar bhunluachanna agus scileanna sonracha a thacaíonn le ionbhá agus fadhbanna a réiteach.  Tugann an cleachtadh deis cairdeas agus muinín a chruthú i measc pobal na scoile.  Tugann sé scafall agus struchtúr do pháistí agus do mhúinteoirí le cairdeas a bhunú agus a chaomhnú a gus a thacaíonn le fás dearfach sna cairdis sin.  Tugann sé an deis is fearr deileáil le coimhlint go sláintiuil nuair a thagann sí aníos.  Tá na cairdis seo bunaithe ar luachanna ar nós meas a léiriú do gach aon duine, fiú iad sin nach n-aontaímíd leo ó am go h-am.

Tré tuiscint agus ionbhá a chothú i measc na ndaltaí, tá cothrom na féinne agus meas á fhorbairt inár ndaltaí.  Mar sin, nuair a bhíonn fadhbanna ar scoil, tá béim ar réiteach a fháil agus ní ar phíonós a dháileadh.  Tá ról lárnach ag na daltaí teacht ar réiteach sa scoil seo.

Cód Iompar na Scoile  - Code of Behaviour

 

Restorative Practice is based primarily on a set of core values and the explicit promotion and enhancement of particular skills such as the ability to empathise and to find solutions to specific problems. This practice allows for building trust between and with people. It provides a structured approach in the form of a scaffold, which helps build and sustain relationships, and provides a focus which allows for the potential growth of positive relationships to become established between people. It also provides a platform for dealing with conflict in a healthy manner when conflict occurs. The development of each relationship is based on a set of core values. These values include respect, and being respectful of everyone, including towards people someone maybe doesn’t always see eye to eye with or even like.

             

Na Ceisteanna Athchóirithe - The Restorative Questions

Through the development of empathy, and promoting understanding of perspective taking, people can learn to respect each other and where someone is coming from in terms of their own expression of thought and feelings. In our efforts to show empathy, as human beings we are able to harness the notion of fairness into our relationships, and therefore can also account for our own actions and hold others to account for theirs.

When conflict occurs in the school community, the emphasis is on restoring relationships and finding solutions and not on punishment.  Students are central to finding these solutions.

Breis Eolais - Defining Restorative Practice

 

   

Ciorcal Athchóirithe i bhFeidhm - Restorative Circle

                    


Disclaimer
Privacy Statement